WARMA AUTO OÜ PRIVAATSUSTINGIMUSED (25. MAI 2018)

 1. Käesolevad privaatsustingimused (tingimused) informeerivad andmesubjekti Warma Auto OÜ (registrikood 10794567) andmetöötluse põhimõtetest ning andmesubjekti õigustest oma isikuandmete töötlemisel. 
 2. Warma Auto OÜ töötleb andmesubjekti andmeid alati seaduses sätestatud alusel, milleks peamiselt on leping Warma Auto OÜ ja andmesubjekti vahel, õigustatud huvi või andmesubjekti nõusolek. Warma Auto OÜ tagab andmesubjektile piisava teabe andmete töötlemise aluste ja ulatuse kohta. Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on piiratud töötlemise õigusliku alusega ning minimaalselt vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. 
 3. Warma Auto OÜ seab eesmärgiks töödeldavate isikuandmete korrektsuse ning läbipaistvuse. Nende eesmärkide tagamiseks on andmesubjektil alati õigus kontrollida töödeldavaid andmeid ning neid vajadusel parandada. Isikuandmete kaitsega seonduvate küsimustele ning pöördumistele vastavad Warma Auto OÜ klienditeenindajad meie müügisalongides või veebis avaldatud telefoninumbritel. Eelistatult palume isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes ühendust võtta spetsiaalsel e-maili aadressil info@warmaauto.ee
 4. Warma Auto OÜ töötleb isikuandmeid käesolevate tingimuste alusel vastutava töötlejana, peamiselt meie toodete ja teenuste müügil ning müügiks pakkumisel. Warma Auto OÜ võib isikuandmeid töödelda ka teiste isikute volitatud töötlejana (nt müüdavate toodete ja teenuste tootjate, liisingu- või kindlustusteenuse pakkuja esindajana). Teiste vastutavate töötlejate poolt kontrollitavale isikuandmete töötlemisele võivad rakenduda vastavate vastutavate töötlejate privaatsustingimused, millega soovitame eraldi tutvuda.  
 5. Warma Auto OÜ töötleb vastutava töötlejana andmesubjektiga sõlmitud lepingu alusel isiku andmeid, mis on vajalikud andmesubjektiga sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks, lepingupartneri identifitseerimiseks, lepingu ja lepingust tulenevate lisakohustuste (nt müügigarantii, järelgarantii, tagasikutsumised) vastastikuseks täitmiseks, riiklike ametkondadega suhtlemiseks Warma Auto OÜ juriidiliste kohustuste täitmiseks (sh nt Maanteeametiga) ning õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamiseks. Selle raames töötleme ennekõike järgmisi andmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste ja vastavate kohustuste täitmise kohta.  
 6. Warma Auto OÜ töötleb vastutava töötlejana õigustatud huvi alusel isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  • Kliendibaasi hoidmiseks ja analüüsimiseks, et analüüsi tulemuste abil parendada teenuste ja kaupade valikut ning teha kliendile paremaid pakkumisi;
  • Kliendirahulolu uuringu teostamiseks kliendirahulolu uuringut korraldavale ettevõttele;
  • Warma Auto OÜ reklaam- ja infomaterjalide edastamiseks posti või e-posti teel (otseturustus).
   Sellel eesmärgil töötleme ennekõike järgmisi isikuandmeid: kliendi ja tema esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, andmed sõiduki ja sellega seotud teenuste kohta.
 7. Warma Auto OÜ arendab pidevalt oma kaupade ning teenuste pakkumist. Andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja kogemuse parandamiseks on Warma Auto OÜ -l õigus hakata töötlema ka teisi isikuandmeid lisaks käesolevates tingimustes  nimetatutele. Samadel põhjustel võib Warma Auto OÜ -il tekkida vajadus töödelda andmeid ka muudel kui käesolevatest tingimustes sätestatud eesmärkidel. Käesolevas punktis märgitud vajaduse tekkimisel hindab Warma Auto OÜ vastava töötlemise õiguspärasust, tagab andmesubjektide informeerituse vastavast töötlemisest ning seonduvatest õigustest vastavalt õigusaktide nõuetele. 
 8. Warma Auto OÜ tegutseb toodete ja teenuste edasimüüjana. Ühtlasi kasutab Warma Auto OÜ oma kaupade ja teenuste müügil alltöövõtjaid. Seetõttu võib olla käesolevate tingimustega lubatud ulatuses andmete töötlemiseks olla vajalik või otstarbekas isikuandmete edastamine meie tarnijatele või alltöövõtjatele. Käesoleval hetkel edastab Warma Auto OÜ nendel põhjustel isikuandmeid isikutele, kes on loetletud veebilehel www.warmaauto.ee/privaatsuspoliitika
 9. Warma Auto OÜ tagab, et kõik isikud, kellele Warma Auto OÜ edastab punkti 9 alusel isikuandmeid nende töötlemiseks vastutava töötlejana, töötlevad isikuandmeid rangelt vastavalt Warma Auto OÜ juhistele, isikuandmete töötlemise õigusliku alusega piiratud ulatuses, eesmärgipäraselt, minimaalses vajalikus ulatuses ning muul viisil kooskõlas kehtiva andmekaitseõigusega. 
 10. Warma Auto OÜ säilitab andmesubjekti isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse äralangemiseni. Warma Auto OÜ ei säilita andmeid ühelgi juhul kauem kui õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste lahendamiseks. Warma Auto OÜ säilitab isikuandmeid kauem kui 10 aastat üksnes vastava õigusliku alusel või õigustatud huvi esinemisel.
 11. Andmesubjektil on Warma Auto OÜ suhtes järgmised õigused, arvestades andmekaitseõigusest ja tingimustest tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
  • ​õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida töödeldakse;
  • ​õigus isikuandmete parandamisele juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
  • ​õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
  • ​õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • ​õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
  • ​õigus saada teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta;
  • ​õigus keelduda edaspidisest andmetöötlusest.
 12. Punktis 12 märgitud õiguste teostamiseks palub Warma Auto OÜ pöörduda punktis 3 märgitud kontaktide poole. Samadel kontaktidel palume pöörduda küsimustega, mis puudutavad isikuandmete töötlemist Warma Auto OÜ poolt isikuandmete töötlemiseks volitatud kolmandate isikute poolt. 
 13. Juhul, kui andmesubjekt on keeldunud isikuandmete töötlemisest, isikuandmete edastamisest või nõudnud isikuandmete töötlemise piiramist või isikuandmete kustutamist, võib osutuda võimatuks Warma Auto OÜ poolt andmesubjektile lepingujärgse teenuse osutamine. Sellisel juhul on Warma Auto OÜ õigus keelduda lepingust tulenevate kohustuste täitmisest ning teenuste osutamisest ja/või lõpetada ühepoolselt Warma Auto OÜ ja andmesubjekti vahel sõlmitud leping. 
 14. Kliendil on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui Klient leiab, et Warma Auto OÜ töötleb tema isikuandmeid ebaseaduslikult või muul viisil õigusi rikkudes.
 15. Käesolevad tingimused kehtivad alates 25. mai 2018. Warma Auto OÜ võib tingimusi muuta uue tingimuste tervikversiooni kehtestamise kaudu. 
   

Škodat on peetud madalaimate ülalpidamiskuludega automargiks Kantar Emori "Car Brand Health" uuringu põhjal aastail 2016-2024 ja hinnatud kõrgelt müügi- ja teenindusvõrgu, hinnataseme, kvaliteedi ning turvalisuse poolest.